ANBI

Het NCAD heeft de status van een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Algemeen
Naam: Stichting Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie
Opgericht in december 1997.

NCAD RSIN/Fiscaalnummer: 8071.96.988
Het NCAD is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder no. 09098670
BTW nummer:  NL 807196988 B01

Contact informatie
Postadres: Postbus 1015 – 5700 MC Helmond
Bezoekadres: Automotive Campus 30 – 5708 JZ Helmond
Tel. nummer: 06-25128210
Emailadres: [email protected] of [email protected]

NCAD Doelstelling
De stichting heeft volgens artikel 2 van de statuten ten doel:
– Het bijeenbrengen, zorgvuldig bewaren, ontsluiten en toegankelijk maken van documentatie (boeken, tijdschriften, brochures, foto’s en andere documenten, alsmede audiovisuele en digitale informatiedragers) en collecties op het gebied van de mobiliteit en de mobiliteitsgeschiedenis, in het bijzonder op het gebied van de – automobieltechniek en de automobielgeschiedenis;
– Het ter beschikking stellen van de collecties aan een geïnteresseerd publiek (hobbyist en/of restaurateur, verzekeringsbranche);
– Het ter beschikking stellen van de collecties ten behoeve van wetenschappelijk en/of commercieel onderzoek;
– Het wekken van belangstelling voor het behoud van het nationaal erfgoed op dit gebied;
– Het vervullen van de functie van nationaal centrum op dit gebied;
– Het entameren, begeleiden en uitvoeren van projecten in het kader van mobiliteitstechniek en -geschiedenis;
En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
– De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan 2022-2024

(Het beleidsplan is op te vragen via [email protected].)

Het beleid voor de komende jaren is gericht op een aantal punten:

– Het realiseren van nieuwe huisvesting
– Het beter ontsluiten (nieuwe catalogus) en indelen (thematisering) van de collectie
– Het medewerkersbestand en de inventaris (kasten, computers, etc.) op peil houden en verstevigen
– Een nieuw digitaliseringsplan opstellen
– Het uitbreiden van het bestand aan donateurs en sponsors
– De verkoop van overtollig materiaal professionaliseren en opschalen
– Meer bekendheid geven aan het NCAD en zijn Helpdesk
– Meer samenwerkingsverbanden realiseren, nationaal en internationaal
– Verwerving van collecties die de NCAD-collectie aanzienlijk verrijken

De inkomsten van het NCAD worden verkregen via:

– Sponsoring, subsidies en donaties;
– Schenkingen, erfstellingen en legaten;
– Opbrengsten van verkoop van documentatie, die dubbel voorkomt binnen de documentatie collectie van het NCAD
– Alle andere verkrijgingen en baten.

Beheer en besteding van het vermogen
– Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester, welke verantwoording aflegt aan het Bestuur. Besteding van het vermogen vindt plaats conform de jaarlijkse begroting.

Bestuurssamenstelling
Het NCAD bestuur bestaat uit:
Wim Oude Weernink, voorzitter
Jan-Bart Broertjes
Marc van Doorne, penningmeester
Mr. Pim van de Werd, bestuurslid
Lambert van der Meulen, bestuurslid
Dr. Ing. Gijs Mom, bestuurslid

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid voor bestuursleden: Artikel 4, punt 8 van de statuten vermeldt: De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
– Het beloningsbeleid voor de dagelijks manager van het NCAD houdt in dat hij/zij een vergoeding ontvangt voor de gemaakte uren en eventueel gemaakte kosten kan declareren.
– De bij het NCAD werkzame vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Reiskosten kunnen zij declareren op voorwaarde dat zij buiten de gemeente Helmond woonachtig zijn.
– Het NCAD heeft geen directeur of directie, alleen een manager. De taken van deze centrummanager zijn omschreven in een takenlijst. Voor zijn werkzaamheden ontvangt de manager een uurvergoeding van 10 euro.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Hiervoor verwijzen wij naar de pagina Nieuws van deze website, naar de berichten op onze Facebook-pagina en naar het meeste recente jaarverslag van onze stichting. 

Balans/baten en lasten 2021 en begroting 2022
De Balans en een overzicht van de baten en lasten worden periodiek bijgehouden.
 
De statuten van de stichting NCAD zijn opvraagbaar via [email protected]

 

 

Translate / Vertaal »
error: Content is protected !!